شرح نيوز
آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل


در این پژوهش، هدف یافتن معیارهای مهمی است که یک مجتمع صنعتی عملاً از آنها برای ارزیابی عملکرد استفاده میکند. حقوق دانان و قضات به مفاهیم اموال و اجزای وابسته آن از همان دیدگاه نگاه کردند که حسابداران و بازرگانان به دارایی ها نگاه میکنند و برای ارائه تعریفی از آنها دچار مشکلات مشابهی شدند.اینکه اغلب آنها به نتیجه همانند دست نمی یابند موئید این واقعیت است که حقوقدانان به سودی توجه میکنند که مشمول مالیات میشود وسودی را که میتوان بین سهامداران تقسیم کرد و به سودی که موجب افزایش ارزش میشود ویا معیاری برای سنجش عملیات کارا است، توجه نمی نماید.بنابراین به صورتی گذرا بدون تردید قوانین توانسته اند مسائل زیادی مطرح کنند که موجب تقویت فکر در مورد پرسش های مطرح در تئوری حسابداری می شوند،وتی به ندرت امکان دارد که قوانین به عنوان یک عامل تعیین کننده عمل کرده باشد. در این پژوهش، میزان آگاهی استفادهکنندگان از اطلاعات مالی، تهیهکنندگان این اطلاعات، مجامع حرفهای و دانشگاهی رشته حسابداری از موضوع حسابداری منابع انسانی بررسی گردید. 2)تجزیه و تحلیل هزینه ها: هزینه گزاری چیست، مفاهیم هزینه و اصطلاحات، هزینه های مختلف برای اهداف مختلف، مدل هزینه حجم و سود، تجزیه و تحلیل مرز، تولید در مقابل هزینه های غیرتولیدی، دوره در مقابل هزینه های محصول ارزیابی و کنترل موجودی، مطالعه موردی.3)روش های سنتی در مقابل روش های پیشرفته در کنترل هزینه: هزینه های کم و هزینه های بیش ازحد شامل پیامد های سوداوری، چگونه یک سیستم هزینه گزاری را اصلاح کنیم، هزینه های غیر مستقیم در مقابل هزینه های مستقیم، سیستم های توزیع هزینه های سنتی در مقابل هزینه های مبتنی بر فعالیت، سلسله مراتب هزینه و رانندگان هزینه، پیوند منابع و فعالیت ها و مدیریت ها، معرفی بودجه ریزی و مدیریت مبتنی بر فعالیت، ویدئو و مطالعه موردی.4)بودجه های انعطاف پذیر و تحلیل واریانس: نقش بودجه بندی، تفاوت بین بودجه ثابت و بودجه انعطاف پذیر را شرح دهید، محاسبه متغیرهای با بودجه قابل انعطاف و متغیرهای فروش کم، در مورد پیامدهای رفتاری در بودجه بحث کنید، روند بودجه در سازمان شما و چگونه ان را بهبود بخشیم، برای تکمیل بودجه و هزینه از کدام ابزارها استفاده خواهیم کرد، مشکلات و مطالعات موردی و تمرینات.اهداف موثر در کارگاه های اموزشی حسابداری:1)اهمیت حسابداری را در اداره مشاغل مشخص کنید.2)دانش ها و مهارت های لازم حسابداری موردنیاز برای پشتیبانی بهتر از مدیریت را به دست اورید.3)به درستی دسته های حساب را در سیستم حسابداری در شرکت، تشخیص و طبقه بندی کنید.4)معاملات موثر بر دارایی، بدهی ها و سهام را به طور دقیق حساب کیند.5)به درستی معالات مربوط به درامد و هزینه را حساب کنید.6)صورت های درامد و ترازنامه را به طور موثر اماده کنید.در واقع طرح کلی اهمیت حسابداری در تجارت شامل: نقش و هدف حسابداری، سیستم حسابداری، معادله حسابداری اساسی.اصول حسابداری شامل: تعهدی در قابل حسابداری مبانی نقدی، تطبیق اصل و تشخیص درامدچرخه حسابداری شامل: مراحل چرخه حسابداری، تجزیه و تحلیل معاملات، معاملات ضبط، تهیه مانده حساب، ضبط ورودی های تنظیم کننده، ضبط ورودی های بسته، تهیه صورت های مالی، تهیه مانده حساب پس از بسته شدن. 


1998)، مطالعهای در زمینه" ارتباط حسابداری منابع انسانی و مفاهیم سیستم ارزیابی متوازن" انجام دادهاند، که در آن به اهمیت حسابداری منابع انسانی در ارزیابی عملکرد و تهیه نقشه استراتژی و کارت امتیازی پرداخته شده است. 2000)، در مورد ارتباط موثر اطلاعات حسابداری منابع انسانی سازمان بر سازه رشد و یادگیری مقالهای نظری ارائه نمودهاست. بین " اطلاعات هزینهیابی منابع انسانی" و "سازه مالی" رابطه معناداری وجود دارد. 1- بین" اطلاعات هزینهیابی منابع انسانی" و " مطالبات سوخت شده " رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین" اطلاعات هزینهیابی منابع انسانی" و " برگشت کالای فروش رفته " رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین " اطلاعات هزینهیابی منابع انسانی" و "مدیریت هزینهها" رابطه معناداری وجود دارد. با وجود این، موضوع حسابداری منابع انسانی وسیستم ارزیابی متوازن در مطالعات زیر بحث و بررسی شده است. حسن قربان(1379)، تحقیقی پیرامون" ارزیابی تأثیر اجرای سیستم اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر تصمیمگیریهای مدیران و سرمایهگذاران" را دنبال نمود. فلمهولتز (1976)، مطالعهای درخصوص"تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی در ارزیابی تصمیمگیری مدیریت"را دنبال نموده، اقدام به انجام یک آزمایش تجربی، در کاربرد سیستم برنامههای کامپیوتری مرتبط با منابع انسانی، نمود. نرمافزار حسابداری و مالی سپیدار (همکاران سیستم)، با شعار ساده و پایدار، نرم افزاری مناسب برای مدیریت هوشمندانه شرکتهای کوچک و نرمافزار فروشگاهی دشتِ همکاران سیستم با پیام ساده و سودمند نرمافزار حسابداری ویژه اصناف و فروشگاهها است.

https://accniaz.com/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84/


اصول حسابداری نسبت به مفروضات حسابداری بیشتر جنبه کاربردی و اجرایی داشته و مشخصتر و جزئیتر هستند . با این وجود، تقریباً هر صنعت دارای نرخ مالیاتی مخصوص به خود است. اگر در دورهای، تولید ناخالص ملی با قیمتهای همان سال مدنظر (قیمت جاری) بررسی شود، به آن تولید ناخالص ملی اسمی گفته میشود. ارز حسابداری میتواند متفاوت از پولی باشد که در آن شرکت محصولات خود را می فروشد. نرم افزار های حسابداری فروشگاهی ، شرکتی و شخصی . در فهرست نرم افزار های حسابداری به نسبت ارزان محسوب می شود که قابلیت نصب روی ویندوز دارد و نسخه اپ ندارد. بنابریان باید پیش فاکتور صادره را به عنوان سند مثبته سند حسابداری بایگانی نمایید. وی به این نتیجه رسید که در صنعت مذکور، امکان اجرای ارزیابی متوازن و شاخصسازی در سازههای چهارگانه وجود دارد. نرم افزار حسابداری محک یکی از برندهای موفقی است که از ۱۰سال پیش جایگاه خود را در بسیاری از کسب و کارها به خوبی پیدا کرده است. منظور از حسابداری کاربردی این ست که کارآموز حسابداری بتواند پس از دوره حسابداری، شرکت را در سطح مقدماتی انجام دهد. نتایج مطالعه وی نشان داد که با تمرکز بر روند به خدمت گماردن، آموزش و توسعه کارکنان، شرکت باری قادر است تا ارزیابی بهتری از کارکنان و مدیران خود انجام دهد.


برای این کار از کارکنان فناوری اطلاعات خواست تا کاربرد اطلاعات پولی و غیرپولی(مهارتها، روش ارزشیابی عملکرد و ارزیابی توان بالقوه کارکنان) را برای یک کار مشخص تعیین نمایند. لذا هر یک از کارکنان را به اطلاعات پولی و غیرپولی حسابداری منابع انسانی مجهز نمود. نرم افزار حسابداری پارمیس در میان حسابداران قدیمی چندان شناختهشده نیست که این مسئله به دلیل شیوه کاری این نرم افزار است. در قضاوتهای ارزیابی عملکرد استفاده میکنند؛ دوّم اینکه مدیرانی که گزارش اعتباردهی اشخاص ثالث در مورد کیفیت معیارهای عملکرد ارزیابی متوازن را دریافت میکنند، از معیارهای عملکرد یگانه در قضاوتهای ارزیابی عملکرد استفاده میکنند. برای معین کردن بهترین ظرفیت، ظرفیتهای تولید را به پنج طبقه تقسیم شده و میانگین هزینهی تمام شده یک کیلو گوشت مرغ از بعد اقتصادی و حسابداری در ظرفیتهای مورد نظر محاسبه شده که در جدول زیر آمده است. 2008)، در پژوهشی با عنوان" ارزشگذاری منابع انسانی"، از رویکردهای جاری اندازهگیری و پیشرفتهای مورد انتظار برای مشخص نمودن میزان پذیرش مدلهای ارزشگذاری منابع انسانی استفاده نمودند. استاد هاشمی (1384)،" بررسی تحلیلی اعمال مدلهای حسابداری منابع انسانی با تأکید بر مدلهای انتخابی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران" را به صورت توصیفی- تحلیلی مطالعه نمود.


دوشنبه شانزدهم 12 1400
(0) نظر
برچسب ها :
X